Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hortensian trädgårdsservice

När du bryr dig om din trädgård.

Allmänt om beskärning av

Hydrangea Hortensia.

Det är inte nödvändigt att beskära Hydrangea för att den ska växa bra och trivas. De flesta arter blommar på flerårsved och behöver inte beskäras årligen. Undantaget är H.arborescens Vidjehortensia och H. paniculata som blommar på ettårsveden. Följande allmänna regler för beskärning kan tillämpas på arter som blommar på flerårsved.

Klipp bort blomställningar från fjolåret samt ta bort frostskadade delar och död ved. Svaga grenat som inte visar någon tillväxt ska tas bort vid markytan för att stimulera nya skott att växa fram. Detta ska ske under våren då risken för frost är över. Senare kan vissa av de nya skotten avlägsnas för att släppa in mera ljus i busken.

Yngre buskar behöver sällan beskäras förutom för att forma busken till rätt form. Cirka10-20 % av tillväxten tas bort.

Figur 17. Beskärning av äldre buske.

http://hydrangeasplus.com/pages.php?pageid=5

Äldre buskar, över fem till sex år, kan behöva beskäras för att kontrollera storleken och för att föryngras. Detta kan man göra genom att ta bort /av grenarna vid marken. Man bör välja att ta bort de äldsta grenarna och detta görs bäst under tidig vår då det inta finns några späda skott som kan skadas. ( Figur 17.)

Om busken har blivit för stor eller är gammal och har mycket död ved kan man göra en radikal föryngringsbeskärning. Alla grenar kapas cirka 45 cm över marken och de nya skotten kan behöva gallras under säsongen för att busken inte ska bli för tät. Busken kommer inte att blomma under det följande året och blomningen kommer att bli sämre under de följande åren tills den har etablerat nya blombärande grenar. Denna sortens beskärning ska ske när all fara för frost är över.

Det är viktigt att bara beskära under tider som lämpliga eftersom beskärning gör att växtens tillväxt ökar. Om man beskär vid fel tidpunkt, för tidigt eller för sent på säsongen, kommer inte skotten att vara tillräckligt förberedda för kylan och fryser bort. Det är även viktigt att komma ihåg att alla grenar man tar bort på våren är sommarens blommor eftersom de flesta Hydrangea bara blommar på flerårsveden. 

Figur 18. Beskärning av Trädgårdshortensia. http://hydrangeasplus.com/pages.php?pageid=5

Beskärning av de olika arterna.

  • H. arborescens Vidjehortensia tillhör ett av undantagen då den blommar på årsskotten. Vidjehortensian behöver inte någon beskärning och på vissa sorter som exempelvis H.arborescens `Annabelle´ kan den vara helt förkastlig. Blommorna som bildas på de beskärda buskarna är så stora och väger så mycket att de veka grenarna inte kan hålla dem upprätta. De gamla grenarna är mycket stadigare och orkar hålla upp blommornas tyngd och nya grenar kommer upp från marken och får stöd av de gamla. På sorter med mindre blommor kan beskärningen ge bättre resultat men den är inte nödvändig. Om busken har blivit för stor kan man beskära de yttersta grenarna 30 cm från mark, de mellersta 60 cm och så fortsätta till man har nått toppen. Resultatet blir en välformad buske som inte behöver stöd. Om man önskar stora blomställningar kan busken beskäras till 30 cm höjd. Dessa grenar kommer att behöva stödjas under blomningen. Vidjehortensian beskärs under tidig vår och påverkas inte av frost.
  • H. paniculata Vipphortensia är den andra arten som blommar på årsskotten och som därför tål årlig beskärning men det är knappast nödvändigt. Utan beskärning blir blommorna mindre, eftersom det blir större konkurrens om vatten och näring, men antalet blir större. Vipphortensians grenar är stadigare än Vidjehortensians och det blir därför inte nödvändigt med uppbindning i samma utsträckning. Om man eftersträva stora blomställningar på långa grenar ska man beskära årets tillväxt kraftigt under tidig vår och bara lämna två knoppar på varje gren. (3-4 cm) På detta sätt får man även kontroll på buskens storlek. Vipphortensia påverkas inte av frost.
  • H macrophylla Trädgårdshortensia blommar på äldre ved och ska därför inte beskäras hårt eftersom blomningen då uteblir.(Endast 10 % av alla H. macrophylla arter blommar på årsskotten.) En radikal föryngringsbeskärning kan dock utföras vart femte till tionde år för att behålla en buske med bra blombildning. Den kan utföras under tidig vår. Det bästa är att ta bort tre eller fyra grenar per år för att få upp unga skott. ( Figur 17.) Varje år producerar trädgårdshortensian blomknoppar i toppen på skotten och varje år tillväxer skottet och delar sig. År ett har grenen en blomma, år två har den två, år tre har den fyra och så vidare. Buskan får därför flera och mindre blommor med tiden och kan bli mycket tät. Om man vill ha större blomställningar kan man beskära grenarna ner till de två nedersta blomknopparna.(Figur 18). Blomknopparna är större och sitter ofta i par, motsatta till varandra och i topparna på grenen. Det förekommer även blomknoppar med en mindre knopp bredvid. Dessa knoppar är tillväxtknoppar som kan blomma senare på säsongen. Denna beskärning utförs under våren. När det gäller om man ska avlägsna blomställningar före vintern eller vänta till beskärningen på våren kan diskuteras. Om man bor på i ett kyligt läge kan blomställningarna eventuellt skydda blomknopparna från frost. På arter som har flata blomställningar, de s.k. lacecap eller spetsmössorna, kan det ha viss funktion att ta bort blomställningarna efter blomning för att förhindra att busken producerar frön
  • H. serrata Purpurhortensia klarar sig mycket bra utan någon beskärning. Denna art blommar på flerårig ved och om den beskärs kraftigt kommer den inte att blomma på ett eller två år. Den kan liksom H. macrophylla svara bra på en föryngringsbeskärning (Figur 17.) men det är inte nödvändigt.